Data última actualització 03/09/2020

INFORMACIÓ GENERAL

Este lloc web és propietat de LICAMPA 1617, SL (LICAMPA), NIF B-98955503, amb domicili en C/ Ciutat de Llíria, 5, polígon industrial Fuente del Jarro, Paterna (València), CP 46988, inscrita en el Registre Mercantil de València, Full V-178955, Tom 10398, Foli 57.

El web https://licampa1617.es/ té per objecte facilitar el coneixement pels usuaris de les activitats que es duen a terme al Casal España Arena de València, recinte multiús amb les més altes qualitats, que albergarà actes esportius, culturals i d’entreteniment de primer nivell nacional i internacional a la ciutat de València.

DADES DE CONTACTE

Carrer Ciutat de Llíria, 5, polígon industrial Fuente del Jarro, Paterna (València).

info@licampa1617.es

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Licampa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’este.

L’usuari, quan accedix a este web, accepta que Licampa no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es deriven d’este accés o de l’ús de la informació d’este web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb este web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Licampa no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a què es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Licampa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web que es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, Licampa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet puga patir l’usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’este lloc web, el seu disseny gràfic i els seus codis font pertanyen a Licampa, amb la qual cosa ens correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Licampa. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, amb la qual cosa se’ls aplica tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

Licampa, en compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web, informa tots els usuaris que faciliten o es disposen a facilitar les seues dades personals que estes seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de Licampa, d’acord amb el que preveu l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara en avant, RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Esta política de privacitat regula els tractaments de dades personals dins del lloc web, del que és responsable Licampa.

Responsable del tractament de dades personals:

Denominació: Licampa 1617, SL.

Direcció: C/ Ciutat de Llíria, 5, polígon industrial Fuente del Jarro, Paterna (València).

NIF: B-98955503.

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Full V-178955, Tom 10398, Foli 57.

Adreça electrònica de contacte: info@licampa1617.es

Finalitat dels tractaments:

Licampa tractarà les dades dels usuaris del seu lloc web o la resta de les seues activitats per a:

  1. Sol·licitud d’Informació

Gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a Licampa (informació sobre projectes, consultes, etc.).

  • Contactes

Invitació a esdeveniments de Licampa (inauguracions, gales, conferències, rodes de premsa, xarrades, etc.).

  • Newsletter

Remetre periòdicament, a través de correu electrònic, comunicacions electròniques amb informació sobre les activitats realitzades per Licampa.

  • En general:

S’utilitzaran per a complir amb les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de Licampa de les dades personals dels usuaris es mantindrà únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Categories de les dades tractades

Licampa recull totes les dades directament de l’interessat; depenent del lloc de la pàgina web, tracta les categories següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades de trànsit del lloc web.

El lloc web, a través dels seus diversos formularis, indicarà aquelles dades que és obligatori o voluntari proporcionar per a la prestació del servei; en el cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a Licampa la prestació dels serveis sol·licitats. En el cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis. A més, per al supòsit que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el consentiment d’estos, així com informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix Licampa de qualsevol responsabilitat respecte d’això.

Si l’usuari és menor d’edat, es requerix que tinga el consentiment previ dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seues dades personals en els diferents formularis.

Legitimació

Licampa està legitimada per al tractament de les dades en funció del següent:

– La gestió de sol·licituds d’informació es legitima en l’interés legítim de solucionar les consultes i/o sol·licituds dels interessats.

– La comunicació de les activitats, la invitació a esdeveniments, gales, etc. a interessats amb els quals ja ha mantingut una relació prèvia. Licampa està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

– La gestió d’enviament de comunicacions electròniques relacionades amb l’activitat de Licampa (newsletters, butlletins, notícies, promocions) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia, es legitima en el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

– Independentment de l’anterior, Licampa podrà utilitzar la informació de què disposa per al compliment de les seues obligacions legals.

De la mateixa manera, s’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents, els uns dels altres, i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que açò afecte la resta.

Destinataris

  1. Cessions

Licampa farà les comunicacions següents:

– Empreses de publitramesa (mailing) i allotjament.

– Administracions públiques i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que s’apliquen.

Addicionalment es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de Licampa (encarregats de tractament) i entitats col·laboradores; tot això, per a possibilitar el compliment dels compromisos.

  • Transferències Internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Drets dels interessats

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de Licampa s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual se’n disposava ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. Licampa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a Licampa.

Addicionalment a tot l’anterior, els interessats poden reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideren que Licampa ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. En podeu trobar les dades de contacte a través del seu lloc web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercitar els seus drets enfront de Licampa en qualsevol moment i de manera gratuïta; per a fer-ho, hauran d’enviar-nos una comunicació escrita en què es concrete el dret que exercita, junt amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents adreces:

– Per correu postal a Licampa (RGPD: Exercici de drets) C/ Ciutat de Llíria, 5, polígon industrial Fuente del Jarro, Paterna (València), CP 46988.

– Per correu electrònic a info@licampa1617.es amb l’assumpte “RGPD: Exercici de drets”.

MODIFICACIONS

Licampa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, amb la qual cosa pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’este com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Licampa i l’USUARI es regix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’haurà de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

El període mitjà de pagament a proveïdors de Licampa, segons els comptes anuals de l’exercici 2020, és de 15 dies (12 dies en l’exercici 2019).